Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Một khoảng trời riêng

Thôi đừng gắn cho nhau đời cơm áo
cùng những hương xưa nay đã hết thơm nồng
lời từ biệt trên môi - Người chắc rõ:
cánh chim trời tôi mượn một đường bay

Thập diện mai phục